Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
 1. MEDICAB.eu, gevestigd te Vught (NL), wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of goederen door of namens verkoper.
 
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en facturen
 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden op aanbiedingen, offertes en facturen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW.
 
Artikel 4. Levering
 1. Indien verkoper gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de levertijd  nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 2. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Indien de bestelling wordt bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 4. Verkoper is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te facturen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper totdat alle verschuldigde bedragen volledig voldaan zijn.
 
Artikel 6. Overmacht
 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, energiestoring, overstroming, brand, natuurramp, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen.
 
Artikel 6. Garantie
 1. Indien in de overeenkomst geen garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren op de bestelling na ontvangst van de bestelling door koper.
 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, niet inachtneming van de installatie-, bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan roerende of onroerende
  goederen van de koper bij het plaatsen van de sauna en/of andere artikelen van de verkoper.
 2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten van omzetderving bij het niet-functioneren van een product dat via de verkoper is aangekocht.
 3. De koper is geheel verantwoordelijk voor de toepassing en wijze van gebruik van de door hem bij de verkoper aangekochte producten.

Artikel 8. Toepasselijk recht
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is altijd het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil is zal dat altijd worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter van de gedaagde.
 2. Indien een clausule uit deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de overeenkomst.

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw: €0,00